Kế hoạch thực hiện chỉ số PAPI năm học 2021-2022

Tên file: TP3-KE-HOACH-CAI-THIEN-CHI-SO-PAPI-NH-2021-2022.pdf
Tải về
Tên file: TP3-PHU-LUC-KEM-KE-HOACH-THUC-HIEN-CHI-SO-PAPI.pdf
Tải về

Căn cứ Kế hoạch số 861/KH-PGD&ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo,
Trường Tiểu học Tân Phước 3 xây dựng Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022 ( Kèm kế hoạch và phụ lục)