Thông báo danh mục sách giáo khoa sử dụng năm học 2021-2022

Tên file: THONG-BAO-DANH-MUC-SGK-NH-21_22.pdf
Tải về

Căn cứ quyết định số 414/QĐ-UBND-HC ngày 02/4/2021 về ban hành danh mục SGK lớp 1, lớp 2 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó nhà trường đã lập kế hoạch và ra quyết định tổ chức tuyên truyền công khai danh mục SGK được sử dụng trong năm học 2021-2022 tại đơn vị ( Danh mục kèm theo) để cho GV, CMHS và HS biết chuẩn bị cho năm học mới.